Pobierz rejestrację

Pobierz NetSupport Manager (Wersja stacjonarna) - do użytku na 10 komputerach przez 30 dni

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

Wymagania PC:
Windows 10, 8 i 8.1 (32bit i 64bit), Windows Server 2019, Windows 7 (32bit i 64bit), 2008 (32bit, 64bit i R2), Vista (32bit i 64bit), 2003, XP (Pakiet Serwisowy 3 i wersje wy¿sze).

Wymagania Mac:
NetSupport Manager Mac Control/Client obs³uguje Mac OS X wersja 10.9 – 10.14 na platformach Intel.

NetSupport Manager Mobile Control:
Oprogramowanie NetSupport Manager Mobile Control dla systemów iOS i Android zapewnia mobilne zdalne sterowanie dla istniejących zdalnych u¿ytkowników NetSupport Manager z dowolnego urządzenia iPad, iPhone, iPod, Android Tablet oraz smartfon lub Kindle Fire.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Mobilny klient dla systemu Android
Na potrzeby użytkowania w istniejącym lub nowym środowisku zarządzanym przez NetSupport, można zainstalować aplikację NetSupport Manager Client dla urządzeń z systemem Android (wersja 4 lub nowsza) na wszystkich urądzeniach z tym systemem. Następnie, przez Windows Control (w. 12.5 lub nowsza), można dokonywać połączenia, aby monitorować każde urządzenie i komunikować się z nim.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Klient Chrome OS:
Na potrzeby istniejącego lub nowego œrodowiska NetSupport, oprogramowanie NetSupport Manager dla Klienta Chrome mo¿na zainstalowaæ na ka¿dym urządzeniu Chromebook z systemem operacyjnym Google Chrome. Z Urządzenia Sterującego mo¿na nastêpnie po³ączyæ siê z ka¿dym systemem, co umo¿liwia monitorowanie ekranów oraz szybkie i skuteczne nawiązywanie komunikacji z ka¿dym urządzeniem Chromebook.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Wsparcie dla starszych wersji
Wsparcie techniczne dla Windows 2000 i wersji wczeœniejszych, komputerów kieszonkowych oraz Windows CE. Dalszych informacji udziela nasz zespó³ pomocy technicznej. aby uzyskaæ wiêcej informacji.